بشدت این آب و هوای این روزها غ ق ت است،چون تکلیف خودت را نمیدانی،دلت میخواهد درس بخوانی،هوا سرد و خانه گرم و چای و سریال خاله زنکی به راه است و نمیشود،میخواهی دل به این هوای سرد و خانه گرم و چای و سریال خاله زنکی بدهی این هم نمیشود. اصلن امتحان میان ترم در پایان ترم چه صنمیست نمیدانم،فقط میدانم که دلم میخواهد دو روز بعد با حال خوش به خانه برگردم و تمام بیخوابی های این چند روز را جبران کنم

پ ن یک، نتیجه اخلاقی: در طول ترم درس بخوانید

پ ن دو، اینجا،برفیست همچنان ولی آنقدری نمینشیند که امتحان کنسل کنه

پ ن سه، من مملو از استرسم

پ ن چهار،آهنگ مجنون حامد همایون را بسیااار بار گوش کنید

پ ن پنج،گود نایت