ما بهش میگیم آشِ مُرادی!

از خوبای شهر ما هستن ایشون که آششون معروفه ولی تا به حال رویت نشدن خودشون :|

دیده شده حتی بابت پیاز داغ و قیمه آشش چندیدن نفر جونِ خودشونو از دست دادن :|

هدف دل آب  کردن بود که حاصل شد D: دیگه عرضی نیست!

پلاس: چرا نمره ها نمیان ببینیم چند چندیم :(