این سه روزی که تو مسجد دانشگاه گوشه گیری کرده بودیم جهت خلوت با خدا!

بهترین روزای زندگیم بود!

تاکید می کنم! بهترین روزای زندگیم!

حتی دلچسب تر از سفر مشهد

حتی دلچسب تر از سفر عمره!

اونایی که چیزای دیگه رو می پرستن! کجا دیدین خدایی که در خونه شو باز کن و بگه بفرمایید! سه روز و سه شب مهمون من هستین!

همینجا بخورین و بخوابین و با من باشین! فقط لطفا این چند روزو با من باشین! اگه تنهایین من بغلتون می کنم که خودم تنها ترینم؟

دو روزو پیش من بودین، روز سوم دیگه نباید برین!

روز آخر هم همه غصه هاتونو خودم می خرم و همه دعاهتونو خودم می شنوم و خودم براتون مستجانشون می کنم!

تو حرم امام رضا جان نمی تونین بخوابین

تو کعبه هم!

تو حرم امام حسین جانمان هم!

اما تو خونه ی خدا . . .!

سه شب!

بدون دلشوره دنیا!

همون سه چهار ساعت خواب تمومه روحتو و جونتو آرووم می کنه!

پ ن 1 لطفا اگر نرفتید، هر دینی دارید، این سه روز و از سیصد و شصت و پنج روز سال با خودش باشید.

من پشیمونم که تو بیست و پنج سال گذسته نرفتم!

پ ن 2 همه تون تو دعاهام بودین! دعا اولی ها!