سکانس اول: پیچ خوردن پا،دو بار، و دردی که هنوز آروم نشده و امونم و بریده و از همه کارام عقب انداختدم.

سکانس دوم: بیهوش شدن در اثر افت فشار شدید و رفتن زیر سرم و فشار ثابت مانده روی هشت

سکانس سوم:عدم رضایت از امتحان ترمو و فشار عصبی بابت این درس و نمره ش

سکانس چهارم:هیچی نفهمیدن از شبهای قدر به علت درد شدید پا

سکانس پنجم:خدایا ماه رمضون به خیری و خوشی بگذره...