مـآه هـفـتمِ سـآل

بـه لـطـفِ بـی مـهـری اتـ
پـآیـیـزِ امـسـال
بـرآی مـن
فـقـطـ آبـآن اسـتـ و آذر

آرش ناجی

و مَـن آنـقـدر درگـیـرِ یـک کـآبـوسِ لَـعـنـتـی اَم کـه نَـفَـهـمـیـدم
کــی پـآیـیـزِ عَـزیـزِ جـآن آمـد؟!
کـی مـهــرِ دوسـتـ دآشـتـنـیـم از رآه رسـیـد و گـذشـتـ و . . .
مــن بــی مــهــر مــآنـدم !مـن از تـمـآمِ پـآیـیـزِ امـسـآلَـم
یـک بـآرآنِ نَم نَم
یـک خـیـابـآنِ هـمـوآر و پـر بـــرگ
و انـدکـی خش خش خـوآستـنی مـی خواستم . . .
فَصـلِ دوسـتـ دآشـتـنـیـم؟
تـو و این هـمـه نـآبـخـشـنـدگـی؟!

مَـمـنـون اَز دوســتـآنی کـه "دَر ذهـنِ عَـزیـزشـآن مـآندن" بِـهـتـریـن هـدیـه اَم بـود.
و مـرآ هَـسـت
دوستــآنی ایـنـچـنـیـن  : )

مـمــنــون نـیـلـآی عـزیـزِ دل بـآبـت صـدآیِ بـآرآن :*:*

جـهـت حـمـآیـت از مـآهِ هـفـتمِ ســآل (دآنـلـود) : )

یــآ عَـلـی

آسـوکـآ آآ ۱۰ نـظر
ایـنـجـا یـکـ مهنـدس شـیمـی مـی نویـسد!
آرشـیـو
آذر ۱۳۹۷ ( ۳ )
آبان ۱۳۹۷ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۷ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۷ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
تیر ۱۳۹۷ ( ۶ )
خرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
ارديبهشت ۱۳۹۷ ( ۶ )
فروردين ۱۳۹۷ ( ۴ )
اسفند ۱۳۹۶ ( ۳ )
بهمن ۱۳۹۶ ( ۶ )
دی ۱۳۹۶ ( ۱۰ )
آذر ۱۳۹۶ ( ۴ )
آبان ۱۳۹۶ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۶ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۶ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۶ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۶ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۶ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۶ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۵ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۵ ( ۳ )
دی ۱۳۹۵ ( ۲ )
آذر ۱۳۹۵ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۴ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۴ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۴ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۳ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۱ )
دی ۱۳۹۳ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۳ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۳ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۳ ( ۲ )
مرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۳ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۳ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۳ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۲ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۲ ( ۲ )
دی ۱۳۹۲ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۲ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۲ ( ۲ )
مهر ۱۳۹۲ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۲ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۲ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۲ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۲ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۲ ( ۳ )
فروردين ۱۳۹۲ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۱ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۱ ( ۳ )
دی ۱۳۹۱ ( ۳ )
آذر ۱۳۹۱ ( ۲ )
آبان ۱۳۹۱ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۱ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۱ ( ۶ )
مرداد ۱۳۹۱ ( ۹ )
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان