آسوکـا

آنچه گذشت

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

سکانس اول پیچ خوردن پا، و دردی که امونم رو بریده و از همه کارام عقب انداختدم.

سکانس دوم بیهوش شدن در اثر افت فشار شدید و رفتن زیر سرم و فشار ثابت مانده روی هشت

سکانس سومعدم رضایت از امتحان ترمو و فشار عصبی بابت این درس و نمره ش

سکانس چهارمهیچی نفهمیدن از شبهای قدر به علت درد شدید پا

سکانس پنجمخدایا ماه رمضون به خیری و خوشی بگذره...

۳۱ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۰۱
آسـوکـآ آآ

هم‌بازیِ بچگی هایمان به طرز ناگهانی دچار ایست قلبی شد و از دیشب بیمارستان بستریست. نمی‌دانم چرا همیشه اتفاق‌های بد برای بی آزارها می افتد. نمی‌دانم چرا حق پدر به آن مظلومی و مادر به آن آرامی این مصیبت عجیب است. خدا به پدر و مادرش ببخشایدش.


۰۴ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۴۵
آسـوکـآ آآ