آسوکـا

آنچه گذشت

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

کاش تنستیم، شهرداری میدان دورون، ع قشنگ کودیان جور، تی کاکا خوردنه تماشا بوکونم، 

تی شال گردن چکونم و تی شکم پس جان قربان بشم.


۲۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۰۷
آسـوکـآ آآ